Lyngdals Avis

Lyngdals Avis

Bjarne Slettebø har mange ubesvarte spørsmål om rusomsorg. Ordføreren svarer

UTFORDRER ORDFØREREN: Bjarne Slettebø har tidligere utfordret ordfører Jan Kristensen på spørsmål om rusomsorg. Foto: Erlend Haddeland

Ordføreren har blitt utfordret på Lyngdal kommunes håndtering i rusomsorgen. Han svarer i dette debattinnlegget.

Lyngdals Avis
Lyngdals Avis

Publisert:

DEBATTINNLEGG: Ordfører Jan Kristensen svarer Bjarne Slettebø på ubesvarte spørsmål i leserinnlegg fra mars, samt nye spørsmål i mail av 16. juli til ordføreren i Lyngdal.

(Slettebøs spørsmål og innspill er markert som punkter, mens ordfører Jan Kristensens svar kommer som sitat under)

 • Det kan da ikke være vanlige boliger for bostedsløse så lenge de skal døgnbemannes med helsepersonell, eller?

– Jeg viser til behandlingen i kommunestyresaken «Boliger til vanskeligstilte»:

Bemanning vil avhenge av hvilket behov hver leietaker i den enkelte bolig har. All tjenestetildeling i Lyngdal kommune vurderes og tildeles på bakgrunn av individuelt behov. Dette gjelder også de leietakerne som vil komme til å bo i de kommunale boligene. Personalbasen som er planlagt i tilknytning til de planlagte boligene på Kvavik, vil derfor bli tatt i bruk av relevant personell dersom organisering av tjenester til brukere krever det. Dette kan gi ulik bruk av personalbasen. I perioder kan den være bemannet hele døgnet, i andre perioder kan personalbasen stå ubemannet.

SVARER: Jan Kristensen, ordfører i Lyngdal kommune. Foto: Erlend Haddeland

 • Hvorfor er ikke denne saken behandlet av kommunens folk som jobber med dette? Kommunens rusteam og omsorgskomiteen. Ja, for det finnes jo et rusteam?

– Saken er nå blitt behandlet i omsorgskomiteen 30. mai. Saken har blitt drøftet med NAV, enhet for psykisk helse og habilitering, og teknisk avdeling. Kommunens rus-team er organisert i enhet for psykisk helse og habilitering.

Tidligere innlegg: Tragisk og respekt løs behandling, skrev Slettebø. Ordføreren svarer

 • Jeg ber deg Jan Kristensen om å opplyse meg og andre i byen din, hvem kan vi ringe (navn), og hvilket telefonnummer kan vi ringe som har døgnvakt når noe skjer akutt?

Ved behov for akutt hjelp må derfor legevakt kontaktes. Dette gjelder for alle innbyggere i Lyngdal kommune. Alle kommuner har plikt til å ivareta øyeblikkelig hjelp for alle helseutfordringer hele døgnet, – inkludert rus og psykisk helse.

Denne plikten ivaretas av fastlegen på dagtid, og legevakt på kveld, helg og høytider. Lyngdal kommune er en del av den interkommunale legevakten der Flekkefjord kommune er vertskommune. Oppstår det akutte situasjoner, tas direkte kontakt med AMK.

 • Svar klart og tydelig om dette finnes: Du sier at fra 2017 skal pasienter få øyeblikkelig hjelp/døgntilbud fra kommunen. Har vi vært uten dette tilbudet de siste 6-8 årene? Vennligst ikke svar politi, ambulanse eller hjemmesykepleien.

– Tilbudet om Kommunal Øyeblikkelig Hjelp (KØH) for somatiske pasienter ble lovpålagt for alle kommuner fra og med 2016. Lyngdal kommune inngikk allerede i 2014 en vertsavtale med Flekkefjord kommune om at pasienter med behov for KØH skulle få dette tilbudet lokalisert i Flekkefjord kommune.

Fra 2017 ble det lovpålagt at dette tilbudet også skulle omfatte pasienter med psykisk helse- og rusproblemer. Denne pasientgruppen fikk fra samme tidspunkt tilbud om KØH i Flekkefjord. Fra og med 1. september vil imidlertid hele KØH-tilbudet flyttes til korttidsavdelingen på Lyngdal bo- og servicesenter i Lyngdal kommune. Det er kommunalt ansatte leger som kan legge pasienter inn i KØH-tilbudet. Dette vil i praksis være fastlegen eller legevaktslegen.

Les også: Ruspårørende ber politikerne lytte

 • Hvem er kommunens egen kompetanse/fagpersonell innen rus?

– Kommunens kompetanse innen rus er i avdeling for psykisk helse og rus.  Der er eget rusteam bestående av ruskonsulent, rop-terapeut og miljøarbeiderteam. Personalet er godt kvalifiserte på høyskolenivå og videreutdanning innen psykisk helse og rusarbeid. 

I tillegg innehar teamet lang erfaring fra arbeid med brukergruppen.

Ved legemsbeskadigelse så er det politi som håndhever denne type saker.  Fornærmede må selv anmelde hendelsen, eventuelt med bistand fra rusteamet.

 • Transport hjem? (Klar deg selv. I og med at de i mange tilfeller allerede er ruset, får de ikke noe smertestillende. I beste fall 2-3 paracet med seg hjem).

Angående transport, så har ikke Lyngdal kommune noen form for transporttjeneste. Det er i dag helseforetakene som har ansvaret for pasientreiser gjennom de lokale helseforetakene og Pasientreiser HF.

 • Har Lyngdal kommune oppfylt lovpålegg med ikrafttreden 1. januar 2017, om bedre eller i det minste like god øyeblikkelig hjelp som somatiske pasienter?

– Lyngdal kommune har oppfylt krav om Kommunal Øyeblikkelig Hjelp (KØH) for psykisk helse og rus, gjennom kjøp av tjenesten fra Flekkefjord kommune. Fra september i år, vil dette bli flyttet tilbake til egen kommune og lagt til Lyngdal- bo og servicesenter, for øvrig vises til svar under punkt 3.

 • Har Lyngdal kommune en ruskonsulent, eventuelt et rusteam som kan nåes 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, 52 uker i året, da også i høytider og ferier?

Lyngdal har ikke rustjeneste 24/7. Tjenesten i kommunen er operativ fra 08.00 – 15.30 mandag til fredag, og er stengt i helger og helligdager. Ved behov utenfor dette tidspunktet er det øyeblikkelig hjelp. Dette må derfor ses i sammenheng med fastlege og legevakt

 • Navn og telefonnummer til vakttelefon bes opplyst klart og tydelig. Dette nummer skal, som alle andre vakttelefoner, være betjent av reserve ved f.eks. sykdom.


Det vises her til kommunens hjemmeside:

Telefonnummer til tjenesten: 38 33 40 80 404 14 686 (avdelingsleder Linn Berstad), 901 00 074, (ruskonsulent Christine Strand Skårdal). Eventuelle andre telefonnummer fås ved henvendelse til servicekontoret.

Fast vakttelefon er kommunens legevakt nr. 116 117. Tjenesteutøverne har ingen vakttelefon utover dette.

I tillegg til dette vil noen brukere ha egen kriseplan der kontaktopplysninger for hjelpeapparatet kan være oppført. En del brukere har også individuell plan der kontaktopplysninger kan være oppført dersom det er behov for det.

 • Ikke som i dag at frustrerte og redde pårørende etter utallige telefoner må få Servicekontoret til å sende e-post til «noen» med beskjed om å ringe vedkommede. Et kontor som skal gjøres enda mer utilgjengelig ved redusert åpningstid.

– Godt samarbeid med pårørende er viktig. Det er uheldig dersom pårørende opplever kontakten med Lyngdal kommune på denne måten som beskrevet her.

Brukere med langvarig og koordinert tjenestebehov har rett på koordinator og individuell plan. Mange i denne brukergruppen faller innenfor denne rettigheten. Koordinator er en tjenesteyter som skal sikre nødvendig oppfølging og samordning av tjenestetilbudet samt framdrift i arbeidet med individuell plan. (Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator. IS-2651. 2017 Helsedirektoratet)

Dersom brukeren har samtykket til at pårørende kan ta kontakt med tjenesteapparatet, kan dette videreformidles via Servicekontoret. Det er imidlertid et dilemma at ikke alle brukere ønsker involvering av sine pårørende.

Det er likevel et faktum at denne pårørendegruppen lever under en stor belastning. Selv om brukere ikke samtykker i pårørendeinvolvering, har kommunen plikt til å ha systemer og rutiner som legger til rette for informasjon, samtale og dialog med pårørende. Dette er et område som Lyngdal kommune ønsker å bli stadig bedre på.

(Viser til Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten. 2017 Helsedirektoratet. IS-2587)

 • Ser forresten at du tidligere klikket liker på en link til Fagbladet (?) om et interkommunalt rusteam som dekker 5-6 kommuner med til og med egne biler.

– Dette teamet har mye bra resultater i Lister. Tilbakemeldinger fra brukere, pårørende og samarbeidspartnere er at de opplever tjenestene mer til stede nå. Kommunene har alltid vært flinke til å jobbe oppsøkende, men med det oppsøkende FACT-teamet er nå også spesialisthelsetjenesten mer ute der de bor.

FACT-teamet har egne biler, mye på grunn av lange kjøreavstander. De seks kommunene som deler på teamet har innbyggertall fra 1500 til rundt 10 000. Med reiseavstander på inntil en og en halv time fra teamets base i Kvinesdal, avviker teamet fra den opprinnelige FACT-modellen som er mer rettet mot byer og befolkningstette områder.

Det synes likevel at teamet klarer å være tett på nettverket til brukerne og de samarbeidende tjenester. Og med dette teamet har man mye kompetanse samlet, som lager gode strategier for å møte pasientens behov.

 • Men, hvem er de, hvor er de og hvordan får man tak i dem? Er de også ansatt for å beskytte seg selv, sine kollegaer og sin jobb som de ansatte i din kommune?

– Listers FACT-team (fleksibelt aktivt oppsøkende behandlingsteam). Teamet er et samarbeidsprosjekt mellom seks listerkommuner og Lister DPS, som ble opprettet i november 2015 og holder til i Kvinesdal. Kontakt mot fagteamet ordnes via pasientenes fastlege.

Målgruppen er pasienter med antatt alvorlig psykisk lidelse og rusavhengighet. Pasientene er i liten grad i stand til å benytte seg av det ordinære hjelpeapparat. 
Arbeidsformen kjennetegnes av utstrakt oppsøkende virksomhet i tverrfaglig team. 
Teamet består i dag av psykiater, psykiatriske sykepleiere, sosionom, vernepleier og merkantilt ansatt. Medarbeiderne er både fra DPS og kommunene.

Fra Lyngdal kommune er det vernepleier Trond Pedersen som er kommunens ansatte.

Fra reportasjen som det vises til, uttaler blant andre FACT-teamet at de to ganger i året har frokostmøter med de kommunale psykiske helseteamene.

- «Det er kjempenyttig, fordi vi da oppdaterer hverandre på status og samkjører oss slik at vi gir et samordnet hjelpetilbud til brukerne, og blir enige om hvem som er i teamets målgruppe. Også har vi ansvarsgruppemøter der pasienten deltar, eller at pasientens stemme kommer inn i møtet. Deltakere der kan være pårørende, fastlege, NAV, kommunale psykiske helsetjenester, verge, og andre som brukerne ønsker skal være med».

Videre beskriver de at det er «tålmodighet som gir resultater». I mange tilfeller kan det ta lang tid å etablere en relasjon, og komme i posisjon til å hjelpe. - Det kan være mennesker som har avvist andre tjenester. Vi kan bruke flere måneder på å etablere kontakt.

Hilsen

Jan Kristensen

ordfører i Lyngdal kommune

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukeronto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Tredjepartsaktører

Her finner du informasjon om våre samarbeidspartnere:

Vis mer

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...